วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มาดูกันศูนย์สื่อที่ดีเป็นอย่างไง?

    หลายๆคนคงมีความสงสัยว่า ศูนย์สื่อนั้นคืออะไร มีหน้าที่อะไร แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรในชีวิตเราหรือปล่าว ทำไมต้องรู้ด้วย แล้วศูนย์สื่อที่ดีล่ะหน้าตาเป็นอย่างไรหว่า??? ได้เวลาไปหาคำตอบกันแล้วครับ

เรามารู้จักความสำคัญกันก่อนเลย..
    ศูนย์บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการผลิต และจัดหาสื่อต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมีหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ โดยสรุปหน้าที่ความสำคัญได้ดังนี้ 

          - ควบคุมดูแลให้ศูนย์ บริการสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นศูนย์กลางของการผลิตสื่อทุกประเภท                                                                                      
          - ให้บริการผลิตสื่อการสอนด้านสื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานด้านกราฟิก
          - ให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกทักษะการใช้โสตทัศนูปกรณ์
           - เก็บรักษาต้นฉบับสื่อทุกประเภท  เพื่อเป็นต้นฉบับในการทำสำเนาไปใช้งานยังศูนย์บรรณสารสนเทศ
           -  จัดโครงการพัฒนาและฝึกทักษะด้านการผลิตสื่อและเทคนิคการนำเสนอสื่อการสอน โดยเน้นการบริหารเสน่ห์ในการนำเสนอ หรือจริตวิทยาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับคณาจารย์   และบุคลากร ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย               
          - รวบรวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

อ่านมาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านบทคาวมนี้คงจะรู้จักเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของศูนย์สื่อเทคโนโลยีการศึกษากันแล้ว  แต่เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นผมขอยกตัวอย่างศูนย์สื่อเทคโนโลยีที่เป็นศูนย์สื่อที่ดีมีระบบการจัดการที่ดีและเกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาให้สัก 1 แห่งครับ
 นั่นคือ 
             " ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน " 

                        การบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้นมีหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศโดยรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบริการด้านสารสนเทศต่างๆให้แก่บุคคลากร นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบให้บริการดั้งนี้

                - KU E-mail
                - KPS E-mail
                - Traffic Nontrinet
                - Noc KPS
                - KUWIN KPS
                - Pirun KPS Web Server
                - LDAP Server 
                      -  VPN
                - บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี

              นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรที่สนใจให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีหน้าที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบในข่าวสารข้อมูลต่างๆ
     

            จากที่ได้ยกตัวอย่างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมานั้น เพราะศูนย์สื่อของที่นี่เป็นสื่อที่ดีและมีคุณภาพ จากการได้เปรียบเทียบจากหน้าที่และความสำคัญของศูนย์สื่อเทคโนโลยีการศึกษาจากบทความข้างต้น ศูนย์นี้เรียกได้ว่าทำหน้าที่ครบทุกข้อ ไม่ว่าจะป็นการให้บริการสื่อการศึกษาทุกประเภท , การผลิตสื่อการเรียนการสอน , เป็นที่เก็บรักษาอุปกรณ์และสื่อต้นฉบับ , จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการให้สื่อให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำอย่างเสมอมา
            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นี้เป็นศูนย์กลางของระบบสื่อสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและจัดอยู่ในศูนย์สื่อที่ดีแห่งหนึ่งเลยทีเดียว